Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Openbaar te raadplegen (actieve) bestuurlijke informatie vanuit het college van Burgemeester en Wethouders richting de gemeenteraad.


In het kader van de WOO en AVG kunnen specifieke (persoons)gegevens zoals opgenomen in deze wetgeving onzichtbaar zijn gemaakt als daartoe reden is.

Raadsleden kunnen amendementen indienen om een wijziging voor te stellen van het voorliggende raadsbesluit. Het is dan aan de gemeenteraad om de wijziging wel of niet aan te nemen.

Politieke vragen van een of meer fracties gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten die het college van Burgemeester en Wethouders neemt

Brieven gericht aan de gemeenteraad.


In het kader van de WOO en AVG kunnen specifieke (persoons)gegevens zoals opgenomen in deze wetgeving onzichtbaar zijn gemaakt als daartoe reden is.


Middels een ontvangstbevestiging zal de briefschrijver actief verzocht worden er mee in te stemmen dat zijn/haar persoonsgegevens (naam en/of adres) openbaar gemaakt worden. Tot het moment van toestemming worden deze persoonsgegevens (ook) onzichtbaar gemaakt.

De gemeenteraad kan op voorstel van een raadslid een motie aannemen. Een motie is een uitspraak van de raad, bijvoorbeeld een algemene oproep of verzoek aan het college.

De onafhankelijke rekenkamer heeft de taak gekregen om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan tijdens een vergadering toezeggingen doen aan de gemeenteraad of commissies om bijvoorbeeld nog informatie aan te leveren.

De meest actuele vergaderkalender van de commissies en de gemeenteraad