Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Dit kan op verschillende manieren:

  • Door contact op te nemen met een raadslid.
  • Door een brief aan de raad te sturen.
  • Wanneer uw onderwerp al op een agenda van een vergadering staat kunt u ook deelnemen aan die vergadering.

Meer informatie over deze mogelijkheden treft u aan onder de andere veelvoorkomende vragen. De griffie kan u ook uitleg geven.

Er zijn wettelijke bepalingen die gaan over de integriteit van raadsleden. Daarnaast heeft de gemeenteraad een gedragscode en reglement van orde. Integriteit gaat ook om gedrag. Raadsleden leggen een eed of belofte af. Naast het wettelijk kader is het dus vooral aan het raadslid om in zijn gedrag blijk te geven van integer handelen. Heeft u een klacht neem dan contact op met de griffier, zie het kopje contact.

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Schrijf dan een brief aan de gemeenteraad van Brunssum. U kunt deze per post of per mail versturen naar de raadsgriffie. Gemeenteraadsleden kunnen een brief aan de raad agenderen voor een raadscommissie. Daarbij kunt u dan deelnemen als participant.


Ook uitnodigingen, verzoeken of andere post voor de gemeenteraad kunt u naar de raadsgriffie sturen. Zie het kopje contact voor de adresgegevens.


Als u vragen heeft over uw brief aan de raad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

In de raadsvergadering gaat de gemeenteraad in debat en neemt besluiten over de onderwerpen die in de vergaderingen van de raadscommissies rijp zijn bevonden voor behandeling in de raad. In de raadsvergadering kan een burger, bedrijf of maatschappelijke instelling gebruik maken van het inspreekrecht. Raadsvergaderingen worden live uitgezonden op tv en internet. Het is natuurlijk ook mogelijk om vanaf de publieke tribune de vergadering te volgen.


De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Brunssum. De agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen zijn minimaal 6 werkdagen voor de raadsvergadering te raadplegen via de vergaderkalender.


Burgers kunnen gebruik maken van het agendapunt spreekrecht. Burgers die willen inspreken op een van de onderwerpen op een agenda kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie. Gelieve daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken vermelden. Spreektijd per burger is max. 5 minuten, indien er meer sprekers kan de spreektijd worden verkort.
In principe mag een burger spreken over alle onderwerpen die op de agenda van de betreffende raadsvergadering staan. Hierop zijn twee uitzonderingen. Het is niet toegestaan om het woord te voeren:
over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen, en
indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


Meer informatie kunt u krijgen bij de griffie.

In commissievergaderingen kunnen raads- en burgercommissieleden in gesprek gaan met betrokken burgers, bedrijven, instellingen (participanten), wethouders en ambtenaren. De gemeenteraad wil op deze manier alle belangen meewegen die bij het nemen van een besluit relevant zijn.
U kunt zich als participant aanmelden om mee te praten over onderwerpen die op de agenda staan. U kunt daarvoor - bij voorkeur tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering - contact opnemen met de raadsgriffie. Het is natuurlijk ook mogelijk om vanaf de publieke tribune de vergadering te volgen. De vergaderingen worden opgenomen en ook live uitgezonden via internet.


De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de raadsvergaderingen. Het doel van een vergadering van een raadscommissie is het verzamelen van alle relevante informatie over een onderwerp, zodat de raad daarover een gewogen uitspraak kan doen en een besluit kan nemen. Het gaat uitdrukkelijk niet om het inbrengen van meningen, politieke standpunten of overwegingen. Sprekers dienen binnen het agendapunt te blijven.
Herhalingen dienen te worden voorkomen. De raadscommissies zijn in beginsel openbaar en vergaderen parallel in de raad- en commissiezaal van het gemeentehuis in Brunssum.


Als u vragen heeft over de raadscommissies, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

Ja, dit is mogelijk. Klik op onderstaande link voor de raadsleden van Brunssum en hun contactgegevens.

Via de kalender kunt u zien welke vergaderingen er zijn. Openbare vergaderingen kunt u altijd vanaf de tribune volgen. Deze vergaderingen zijn in het gemeentehuis aan het Lindeplein.
Raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via een livestream op deze website via het dashboard en op ZO-NWS op tv en via hun website. Andere openbare vergaderingen zijn ook te volgen via een livestream op deze website via het dashboard. Eerdere vergaderingen terugkijken is ook mogelijk.

In de begroting werkt de gemeente haar ambities en financiƫle plannen voor een bepaalde periode uit. In de Jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.


Jaarlijks worden deze stukken in de raadsvergadering besproken. U kunt de actuele en oudere stukken dan ook terugvinden in de vergaderkalender. De begroting wordt besproken in de raadsvergadering in november. De jaarrekening in de vergadering van juni.

Ja, in Brunssum is een referendum mogelijk. Er zijn twee varianten. Een referendum op verzoek van de gemeenteraad of op verzoek van burgers. Dit is vastgelegd in de referendumverordening. Wilt u meer informatie over het referendum neem dan contact op met de griffie.

Indien u deelneemt aan een vergadering of een brief aan de raad stuurt dan worden daarbij uw naam en mogelijke andere persoonsgegevens verwerkt. De gemeenteraad gaat daar zorgvuldig mee. Wat de gemeenteraad precies doet kunt u lezen in de korte gedragscode.